مشتری عزیز

جهت ایجاد نظم در ارسال سفارشات و جلوگیری از خلل در مدت ارسال سفارش بر اساس زمانبندی های ذیل سفارشات ارسال میگردد.

  1. سفارشاتیکه از ساعت 3:00 بعد از ظهر الی ساعت 8:00 قبل از ظهر ثبت شوند، زمان ارسال شان بین ساعات 9:00 تا 11:59 قبل از ظهر می باشد.
  2. سفارشاتیکه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 3:00 بعد از ظهر ثبت شوند، زمان ارسال شان بین ساعات 1:30 تا 4:30 بعد از ظهر می باشد.
  3. روز های جمعه سفارشات ارسال نگردیده، بلکه ثبت و راجستر شده و روز شنبه در اولین زمان ارسال می شود.

Main Menu